Dokumentacja BHP

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego to długookresowe i dokładne badanie wszelkich aspektów pracy, przeprowadzana, aby chronić pracowników przed różnymi zagrożeniami. Ocena taka zmierza do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka, które może spowodować urazy lub negatywnie wpływać na stan zdrowia pracowników.

Za ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w firmie odpowiedzialny jest zawsze pracodawca. Nie ma jednak obowiązku wykonywania tej oceny osobiście. Może powołać zespół, który składa się z pracodawcy i wskazanych pracowników lub ekspertów zewnętrznych. Ważne, aby osoby oceniające ryzyko znały obowiązujące normy i wymogi prawne z zakresu bhp oraz potrafiły określić zagrożenia występujące na danym stanowisku pracy. Ponadto muszą wiedzieć, jakie środki ochrony zastosować, aby zapobiec tym zagrożeniom i ocenić skutki tych zagrożeń.

To niezwykle odpowiedzialne zadanie, które możesz przekazać w mojej ręce. Jeśli nie jesteś pewien, czy znajdziesz zespół, któremu możesz powierzyć to odpowiedzialne zadanie, zaufaj mojemu doświadczeniu. Przygotuję ocenę ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska w Twojej firmie.

Instrukcje stanowiskowe

Każdy odpowiedzialny pracodawca powinien zadbać o to, aby jego pracownicy wiedzieli jak bezpiecznie wykonywać pracę na danym stanowisku. Dzięki tej wiedzy pracownicy unikną wypadków, a pracodawcy niepotrzebnych kłopotów. Jeśli chcesz zadbać o bezpieczeństwo swoich ludzi, przygotuj dla każdego z nich czytelną i aktualną instrukcję stanowiskową BHP – to Twój obowiązek. Zapoznaj pracowników z informacjami jak bezpiecznie wykonywać prace, które mogą stwarzać zagrożenie; udostępnij im instrukcje obsługi bhp maszyn i urządzeń; naucz ich jak mają postępować z materiałami niebezpiecznymi i jak udzielać pierwszej pomocy. Zadbaj o to, aby wszystkie te informacje znalazły się w instrukcji stanowiskowej. Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu profesjonalnej i przejrzystej instrukcji, którą każdy zrozumie? Skontaktuj się ze mną.

Dobór środków ochrony indywidualnej

Wśród wielu obowiązków każdego pracodawcy znajdziemy obowiązek właściwej organizacji stanowiska pracy – w tym także konieczność zapewnienia pracownikowi indywidualnych środków ochrony osobistej. Często ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie da się zlikwidować wszystkich zagrożeń, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć pracownika. Kontrole PIP wykazują wiele nieprawidłowości w tym zakresie.

Dlatego oddaj w ręce specjalistów ustalenie zasad i norm przydziału odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej. Posiadanie tego dokumentu jest bardzo często sprawdzane podczas kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Zawsze aktualne szkolenia

Nowoczesne programy szkoleniowe, zgodne z przepisami, aktualizowane i uzgadniane z z instytucjami nadzorującymi.

Zaświadczenie otrzymujesz zaraz po zdaniu egzaminu

Po pomyślnie zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu oraz zdobycie umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z zasadami BHP.

W celu umówienia spotkania skontaktuj się z nami!
Facebook