Szkolenia wstępne bhp

Czym jest szkolenie wstępne? Kto i kiedy je wykonuje ?

Szkolenie wstępne dzieli się na:

 • Instruktaż ogólny
 • Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny, powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w kodeksie pracy, z zasadami obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Kiedy przeprowadza się instruktaż ogólny? Instruktaż ogólny przeprowadza się nowo zatrudnionym pracownikom przed przystąpieniem do wykonywania pracy, w trakcie pracy i na koszt pracodawcy.

Kto przeprowadza instruktaż ogólny:

 • Pracownik służby bhp
 • Pracodawca wykonujący zadania służby bhp https://bielecka-bhp.pl/kurs-bhp-online-dla-pracodawcow-wykonujacych-zadania-sluzby-bhp/
 • Osoba zatrudniona na innym stanowisku wykonująca u pracodawcy zadania służby bhp
 • Pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy ma na celu m.in. :

 • Zapoznanie pracownika z jego stanowiskiem pracy,
 • zapoznanie pracownika z jego obowiązkami,
 • zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
 • Osoba przeprowadzająca instruktaż powinna pokazać pracownikowi jak krok po kroku należy wykonywać poszczególne czynności oraz czuwać nad ich wykonywaniem przez pracownika.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z nich.

Kto może przeprowadzać instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się dla:

 • Pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
 • Pracownika przenoszonego na inne stanowisko
 • Jeżeli na danym stanowisku doszło do zmiany procesów technologicznych lub do zmiany sposobu wykonywania pracy pracodawca jest zobowiązany przeszkolić pracownika w nowych, zmienionych warunkach
 • Ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z zasadami i przepisami bhp – nie wymaga się formy pisemnej i nie ma specjalnych wytycznych. Osoba przeprowadzająca instruktaż ma obowiązek jednak sprawdzić czy pracownik nabył wystarczające umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy.

Szkolenie wstępne ( instruktaż ogólny i stanowiskowy) kończy się uzupełnieniem i podpisaniem KARTY SZKOLENIA WSTĘPNEGO, która jest potwierdzeniem przeszkolenia pracownika.

Facebook