SARS-CoV-2 – ważne zmiany dla firm

Zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej 2020/739 z dnia 3 czerwca 2020 roku, wirus SARS-CoV-2 powinien zostać sklasyfikowany jako czynnik biologiczny 3 grupy zagrożenia.

Do 24 listopada 2020 roku postanowienia dyrektywy muszą zostać zaimplementowane do prawa polskiego, czyli wykaz szkodliwych czynników biologicznych musi zostać uzupełniony o SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19.

Dla przykładu popularny wirus grypy jest czynnikiem drugiej grupy zagrożenia.

Obowiązki pracodawców, których pracownicy narażeni są na czynniki biologiczne zaliczane do 3 grupy ryzyka to np. :

 1. prowadzenia rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia, w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej, uwzględniającego w szczególności informacje dotyczące:
  • liczby pracowników wykonujących te prace,
  • wykazu czynności, podczas których pracownik jest lub może być narażony na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
  • imienia, nazwiska, stanowiska oraz telefonu kontaktowego pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej do nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. prowadzenia rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 grupy zagrożenia, w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej, uwzględniając w szczególności informacje dotyczące:
  • rodzaju wykonywanej pracy,
  • stopnia zagrożenia spowodowanego działaniem szkodliwego czynnika biologicznego,
  • awarii i wypadków związanych z narażeniem na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
  • wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka z podaniem nazwy szkodliwego czynnika biologicznego i grupy zagrożenia,
  • liczby pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
  • imienia, nazwiska, stanowiska oraz numeru telefonu kontaktowego osoby odpowiedzialnej u pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników;
 3. projektowania procesu pracy w sposób pozwalający na uniknięcie lub zminimalizowanie uwalniania się szkodliwego czynnika biologicznego w miejscu pracy
 4. stosowania znaku ostrzegającego przed zagrożeniem biologicznym, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz innych znaków ostrzegawczych;
 5. sporządzenia planu postępowania na wypadek awarii z udziałem szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia;
 6. przeprowadzania badań na obecność szkodliwego czynnika biologicznego, tam gdzie jest to konieczne i technicznie wykonalne, z wyłączeniem pierwotnie zamkniętej przestrzeni;
 7. zapewniania warunków bezpiecznego zbierania, przechowywania oraz usuwania odpadów przez pracowników, z zastosowaniem bezpiecznych i oznakowanych pojemników;
 8. stosowania procedur bezpiecznego postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi;
 9. zapewniania pracownikom systematycznego szkolenia;
 10. poinformowania pracownika o badaniach lekarskich, z których pracownik może skorzystać po ustaniu narażenia;
 11. informowania na wniosek pracownika lub jego przedstawiciela o:
  • liczbie pracowników narażonych,
  • osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników.

Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia, pracodawca przechowuje przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia ustania narażenia.

Jak to będzie wyglądało w przypadku wszystkich firm, które do tej pory nie miały czynników biologicznych zaliczanych do 3 grupy ryzyka? Czy wszyscy będą musieli zastosować się do powyższych obowiązków?

Zapraszam do polubienia strony na Fb https://www.facebook.com/BHP-Marta-Bielecka-100269304864009

Facebook