Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Zastanawiasz się:

  • Czy możesz dokonywać wyrywkowych kontroli stanu trzeźwości pracowników?
  • Co zrobić jeżeli mamy podejrzenie że pracownik jest nietrzeźwy?
  • Co zrobić, gdy pracownik odmówił kontroli trzeźwości? Czy ma do tego prawo?

Czy pracodawca może dokonywać kontroli trzeźwości?

W obecnym stanie prawnym pracodawca nie może wykonywać kontroli trzeźwości pracownika. Podstawą do takiej interpretacji jest:

  1. Ustawa z dnia 4 maja 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO. Dodany został art. 221b do Kodeksu pracy wskazujący na to, iż dane dotyczące stanu zdrowia, pracodawca może przetwarzać, wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik bądź kandydat do pracy wyrazi na to zgodę i z własnej inicjatywy przekaże takie dane.

Powiesz zapewne… Ja tylko chcę sprawdzić stan trzeźwości pracownika a nie jego stan zdrowia !!! Otóż w opinii UODO wiedza o tym, czy ktoś jest nietrzeźwy jest informacją o stanie zdrowia.

2. Art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, mówi, że można dokonać kontroli stanu trzeźwości, ale tylko wtedy, gdy łącznie są spełnione dwa warunki:

– badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co, do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu,

– badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. policja), zaś zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, co ma zapewnić wiarygodność wyniku badania.

Czy pracownik ma prawo odmówić kontroli trzeźwości.

Tak, pracownik ma prawo odmówić poddania się badaniu trzeźwości przeprowadzanego przez pracownika ochrony oraz kierownika zakładu. Nie możemy wykonywać, więc tego typu badań w charakterze prewencyjnym lub powołując się na działania niezbędne do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracownik ma również prawo odmówić poddania się badaniu alkomatem przez pracownika policji i żądać wykonania mu badania krwi.

Co więc zrobić, jeżeli mamy uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie wykonywania obowiązków służbowych?

– Samo uzasadnione podejrzenie jest wystarczające, aby nie dopuścić pracownika do pracy. Nie trzeba wzywać na miejsce policji, aby wykonała takie badanie. Jako pracodawca lub kierownik zakładu pracy masz obowiązek niedopuszczenia takiej osoby do wykonywania zadań zawodowych.

– Pracownik w ramach obrony może sam wnioskować o wykonanie testu alkomatem. Pamiętaj, że badanie alkomatem jest możliwe, jeżeli obie strony wydadzą na to zgodę i przeprowadza je uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, tylko po tak wykonanym badaniu możesz wyciągnąć konsekwencję wobec pracownika.

– Mamy prawo wezwać policję od razu, gdy mamy uzasadnione wątpliwości, co do stanu trzeźwości pracownika.

Czy dozwolone są wyrywkowe kontrole na podstawie Regulaminu pracy?

Niestety nie, ustawa z dnia 4 maja 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO jasno mówi o tym, że informacje o stanie trzeźwości są informacjami o stanie zdrowia. Takie dane zaś mogą być uzyskiwane (przetwarzane) za zgodą pracownika i wyłącznie z jego inicjatywy (art. 221b § 1 kp) albo na podstawie przepisów prawa. Brak zgody lub jej wycofanie nie mogą być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie mogą powodować wobec niego jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie mogą stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę (art. 221b § 1 kp w związku z art. 221a § 2 kp).

Facebook